مشاهده همه 11 نتیجه

دسته بندی ها

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 1 /1

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 2 /3

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 7 بنماری 1/ 1

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1 / 2

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1/ 1

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 20 بنماری 2/1

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 5 عدد GN 1 /1

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 7 بنماری 1/1

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 1/1

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 7 بنماری 1/1

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1/1