مشاهده همه 11 نتیجه

دسته بندی ها

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 1 /1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 2 /3

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 7 بنماری 1/ 1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1 / 2

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1/ 1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 20 بنماری 2/1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 5 عدد GN 1 /1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 7 بنماری 1/1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 5 عدد GN 1/1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی برقی با ظرفیت 7 بنماری 1/1

تماس بگیرید

فر پخت ترکیبی گازی با ظرفیت 10 بنماری 1/1

تماس بگیرید